Home » Trainingen » Lesregelement

Lesregelement

esArtikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Groene Hart Tennis: De besloten vennootschap Groene Hart Tennis, gevestigd te Woerden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle door Groene Hart Tennis afgesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Wanneer in een overkomst door Groene Hart Tennis van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en door Groene Hart Tennis schriftelijk is bevestigd, terwijl alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd hun geldigheid behouden.

2.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ´deelnemers´ verstaan: zij die bij Groene Hart Tennis aangesloten vereniging te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van Groene Hart Tennis.

Artikel 3: Tennistrainingen en –lessen

3.1 De deelnemers verkrijgen het recht gebruik te maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van Groene Hart Tennis door de betaling van het lesgeld of het afgeven van een onherroepelijke machtiging tot incasso van het lesgeld

3.2 Elke aanmelding geschiedt schriftelijk. Door retournering en ondertekening van het inschrijfformulier verklaren deelnemers zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.3 Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen
Groene Hart Tennis behoudt zich het recht voor om, in overleg met de vereniging, inschrijvingen te weigeren.
Indien deelnemers zich inschrijven voor tennislessen en/of –trainingen bij een bepaalde vereniging waar Groene Hart Tennis de lessen verzorgt, dienen de deelnemers lid te zijn van de betrokken vereniging

3.4 Groene Hart Tennis zal, indien sprake is van groepslessen en/of –trainingen, in overleg met de betrokken vereniging, voor zo veel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en voorkeuren van de deelnemers met betrekking tot de indeling van de groepen en de gewenste dag en het tijdstip van aanvang van de tennisles en/of –training.

3.5 Bij verandering van groepsgrootte zal de deelnemer voor aanvang van de eerste les op de hoogte worden gesteld. Bij verkleining van de groepsgrootte heeft de deelnemer het recht de tennislessen te annuleren.

3.6 Bij plaatsing voor een tennisles en/of –training op de door de deelnemer zelf opgegeven voorkeur(s) dag(en) en tijd(en), kan de deelnemer de les of cursus niet annuleren. U kunt wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen.

3.7 Inschrijving voor tennislessen en/of –trainingen geven geen 100% garantie voor plaatsing. Het is in de praktijk echter zo dat 99% van alle schriftelijke door ons ontvangen inschrijving kunnen worden geplaatst.

3.8 Communicatie over de nieuwe indeling gebeurd via een (algemene) mailing en per whatsapp. Het omvat de indeling van alle verenigingen. Alleen de namen van spelers met dag en tijdstip zullen zichtbaar zijn. Geen verdere adres, woonplaats, email of telefoonnummers

3.9 De voorjaarslessen en/of –trainingen worden gegeven in de periode tussen 1 februari en 31 augustus van een bepaald kalenderjaar. De najaarslessen en/of –trainingen worden gegeven in de periode tussen 1 september van een bepaald kalenderjaar en 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar. Van deze regel wordt uitsluitend afgeweken indien dit met betrokken vereniging schriftelijk is overeengekomen.

3.10 Groene Hart Tennis behoudt zich het recht voor om, in overleg met de vereniging, zonder opgaaf van reden, deelnemers de toegang aan de trainingen en/of lessen te ontzeggen.

3.11 Onder lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten netto speeltijd

3.12 Wanneer lessen ten gevolge van slechte weersomstandigheden komen te vervallen, geldt hiervoor de volgende inhaalregeling

3.13 De door slechte weersomstandigheden uitgevallen lessen worden bijgehouden en ingehaald, met een maximum van 4 trainingen per seizoen. De inhaallessen worden door de trainer bepaald, eventueel in overleg met de deelnemers.

3.14 Wanneer een deelnemer van groepslessen zelf één of meerdere lessen afzegt, kunnen deze niet worden ingehaald. Ook vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

3.15 Uitsluitend privé-lessen en/of –trainingen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 2 keer worden verzet naar een andere tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting is hiermee niet vervallen.

3.16 Bij ziekte en/of verhindering van de trainer zal in overleg met Groene Hart Tennis worden bepaald of de lessen op een ander tijdstip kunnen worden ingehaald of dat andere maatregelen genomen dienen te worden. Met dien verstande dat Groene Hart Tennis bij een langduriger lijkende verhindering, op korttermijn (één tot twee weken na afmelding) voor een vervangende trainer zorgt.

3.17 Eenmaal begonnen lessen, die tenminste 15 minuten bezig zijn en door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, komen te vervallen en worden niet ingehaald.

3.18 Indien Groene Hart Tennis of de betrokken vereniging dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaats vinden.

3.19 Junioren zijn diegenen die in het betreffende kalenderjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

3.20 Door akoord te gaan met de lesregelementen geeft u Groene Hart Tennis het recht om gebruik te maken (voor promotie doeleinde) van door Groene Hart Tennis zelf gemaakte foto’s of video’s .

Artikel 4: Huishoudelijke regels / wangedrag

4.1 De deelnemers verklaren zich te houden aan de door Groene Hart Tennis, met betrekking tot de trainings- en/of lesmogelijkheden, opgestelde regels. De deelnemers verklaren zich tevens te houden aan door derden, van wiens (baan-) faciliteiten Groene Hart Tennis gebruik maakt, opgestelde regels. De deelnemers verklaren deze regels te zullen eerbiedigen en na te zullen leven.

4.2 Wanneer de deelnemers zich niet houden aan de reglementen en/of regels dan heeft Groene Hart Tennis het recht de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen en de overeengekomen periode van trainingen en/of les vooraf te beëindigen, zonder enige teruggaaf van lesgelden of enige vorm van vergoeding.

4.3 Ook deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de trainers en/of Groene Hart Tennis in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de trainingen en/of lessen worden ontzegd. Zij verliezen daarmee hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

Artikel 5: Betalingen

5.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier is met een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.

5.2 Betalingen van de lessen en/of trainingen vinden plaats via een machtiging tot automatische incasso, ingevuld en ondertekend door de deelnemer c.q. de gemachtigde van de betreffende bank- of giro rekening.

5.3 Indien de betaling bij de eerste poging tot incasseren niet kan worden geïncasseerd zullen nogmaals maximaal twee pogingen worden ondernomen het lesgeld te incasseren. Indien het lesgeld heirna nog altijd niet geïncasseerd is. Wordt een nota naar de deelnemer gestuurd voor kosten van de lessen en/of trainingen, vermeerderd met een bedrag van €25,– administratiekosten.

5.4 Betalingen van de lessen en/of trainingen vinden plaats via schriftelijk aangeschreven facturatie

5.5 Groene Hart Tennis is gerechtigd om bij uitblijven van betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde bedragen met zich meebrengt, zoals buitengerechtelijke incasso kosten en administratiekosten, met een minimum van €150,– per geval.

5.6 Groene Hart Tennis behoudt zich het recht voor om de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen totdat de achterstand in het traings- en/of lesgeld volledig is voldaan.

5.7 In geval betaling heeft plaats gevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.

5.8 Bij veranderingen van groepsgrootte worden de les- en/of trainingstarieven aangepast naar het betreffende aantal groepsleden op basis van de door Groene Hart Tennis aangeboden groepsgrootte (4, 8 of 10 deelnemers).

5.9 In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijden en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

5.10 Het trainings- en/of lesgeld is te allen tijde verschuldigd, ook indien door de deelnemers geen gebruik wordt gemaakt van de traings- en/of lesmogelijkheden.

5.11 Restitutie van cursusgeld ten gevolge van ziekte of andere oorzaken is niet mogelijk.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. Groene Hart Tennis is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Groene Hart Tennis is verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.

6.2 Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Groene Hart Tennis.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Overmacht ontstaat Groene Hart Tennis zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de deelnemer. Al overmacht wordt onder andere aangemerkt: oorlog (ook buiten Nedeland), oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, rellen, epidemie, ramp, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging van transport, e.d..

7.2 Ingeval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.

Artikel 8: Recht

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en Groene Hart Tennis, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die verband houden overeenkomsten tussen de deelnemer en Groene Hart Tennis, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uisluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Groene Hart Tennis gevestigd is.

Facebook